Vårt pedagogiska arbete

På förskolan arbetar vi för att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla! Vi ska ha nya upptäckter-varje dag och en god barndom varar hela livet!- med livslång lust till lek och lärande

Förskolan Myrstacken arbetar för en hållbar framtid där vi lägger grunden till barnens förståelse om hållbarhet. Vi skapar framtidstro för barnen, där de redan nu sätter spår in i framtiden.

Vi är en mångkulturell förskola där vi arbetar interkulturellt och med alla människors lika värde. En likvärdig behandling innebär att man behandlar alla utifrån deras egna förutsättningar och visar hänsyn och respekt för människors olikheter

Pedagogerna på förskolan ska ge näring åt barnens funderingar så att de själva ska kunna upptäcka och se sammanhang. Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få erfarenheter och kunskaper. Förutom leken är naturen, miljön och årstidernas växlingar viktiga för oss. Att plantera, gräva, gå i skogen och uppleva naturen med alla sinnen har stor betydelse, liksom återupplevandets glädje och gemenskap i årstidsfester.

Ett kreativt lärande

Genom leken lär sig barnet samspel med andra, konfliktlösning, trygghet, att stärka självkänslan, att våga och möta utmaningar, att utveckla språklig och matematisk förmåga samt att utveckla fantasin och att ha roligt. Vi arbetar mycket med sagor och gestaltande av sagor för att därigenom främst stärka och utveckla barnets självkänsla, fantasi och språkliga förmågor.

Rytmik, rörelse, dans, sång och sånglekar samt traditionella fingerlekar är även detta mycket allsidigt utvecklande för barnen. Vårt arbete med musik följer årets skiftningar och temaarbeten. Vi leker matematiklekar och undersöker matematiska begrepp i vår omgivning. Vi vill utmana barnets matematiska tänkande genom leken och genom att ha ett undersökande förhållningssätt. Vi vill se och allsidigt stärka samt utveckla det kompetenta barnet!

 Vision

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Detta sker på ett systematiskt och medvetet vis. Vi utmanar och stimulerar barnens förmågor och har barnet i centrum.

Undervisningen sker både i vardagsarbetet och i de planerade/styrda aktiviteterna utifrån ett fokus på vad det innebär för barnen att kunna något. Det vill säga- kunskaper, förmågor och färdigheter som barnen behöver utveckla för att kunna kommunicera, reflektera, skapa med olika material och tekniker, och hantera sin vardag.
Genom lek, inspirerande miljöer och aktiva intresserade vuxna kan barnen utveckla sina förmågor.

Vi utgår från det forskande barnet och samspelet mellan pedagog-barn-barn. Vi fokuserar på barnens förmågor och ser till det enskilda barnets behov av utmaningar

Förskolan ska ge barnen en god pedagogisk verksamhet och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Varje barn ska ha möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. I samarbete med hemmet ska barnens utveckling till ansvarskännande och solidariska samhällsmedlemmar främjas.