Vårt pedagogiska arbete

På förskolan arbetar vi för att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla! Vi ska ha nya upptäckter-varje dag och en god barndom varar hela livet!- med livslång lust till lek och lärande

Vi är inspirerade av Fröbelpedagogik i vårt arbete. Detta innebär att vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Fröbel ansåg att det var viktigt att låta barnet pröva sig fram, konstruera och upptäcka – barnet är och förblir skapande. På grund av detta skulle pedagogen inte undervisa barnet i kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets konst, ge verktyg – inte färdiga lösningar.

Pedagogerna på förskolan ska ge näring åt barnens funderingar så att de själva ska kunna upptäcka och se sammanhang. Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få erfarenheter och kunskaper. Förutom leken är naturen, miljön och årstidernas växlingar viktiga inom Fröbelpedagogiken. Att plantera, gräva, gå i skogen och uppleva naturen med alla sinnen har stor betydelse, liksom återupplevandets glädje och gemenskap i årstidsfester. Fröbel ansåg att det var pedagogens främsta uppgift att skapa en miljö där barnets alla förmågor kan utvecklas.

 Ett kreativt lärande

Genom leken lär sig barnet samspel med andra, konfliktlösning, trygghet, att stärka självkänslan, att våga och möta utmaningar, att utveckla språklig och matematisk förmåga samt att utveckla fantasin och att ha roligt. Vi arbetar mycket med sagor och gestaltande av sagor för att därigenom främst stärka och utveckla barnets självkänsla, fantasi och språkliga förmågor.

Rytmik, rörelse, dans, sång och sånglekar samt traditionella fingerlekar är även detta mycket allsidigt utvecklande för barnen. Vårt arbete med musik följer årets skiftningar och temaarbeten. Vi leker matematiklekar och undersöker matematiska begrepp i vår omgivning. Vi vill utmana barnets matematiska tänkande genom leken och genom att ha ett undersökande förhållningssätt. Vi vill se och allsidigt stärka samt utveckla det kompetenta barnet!

 Vision

Förskolan ska ge barnen en god pedagogisk verksamhet och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Varje barn ska ha möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. I samarbete med hemmet ska barnens utveckling till ansvarskännande och solidariska samhällsmedlemmar främjas.

Grönt och roligt

Vi jobbar med grön flagg. Det innebär att vi fokuserar mycket på miljön. Vi har mycket utevistelse, rörelse, promenader och skogsaktiviteter. Vår förskola präglas av en glädjefylld atmosfär med hög personalkompetens och god kvalitet. Att lära sig nya saker är lätt om man samtidigt har roligt – det har vi här.