Hälsofrämjande arbete i förskolan

På förskolan arbetar vi för att främja en god hälsa. Det handlar i huvudsak om att ge barnen vanan av att äta hälsosamt och att röra sig mycket och leka ute i friska luften varje dag.

Bra mat och fysisk aktivitet gör barnen pigga och de får lättare att leka och lära. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Den största vinsten med det tidiga hälsofrämjande arbetet är att grunden läggs för en långsiktig positiv hälsoutveckling. För att barnen ska orka vara delaktiga under hela dagen är fysisk aktivitet och bra kost väsentligt i förskolan, det gynnar även barnens inlärningsprocess. Beteenden och vanor är inte medfött och på så sätt har vi i förskolan möjlighet att hjälpa till att grundlägga goda vanor. För att barn ska utvecklas, vara delaktiga och lära sig behöver de få fysiska nödvändigheter såsom mat, vila, rörelse och sömn tillfredsställda. God hygien, bra mat och utevistelse minskar också riskerna för infektioner i förskolan.

Läroplanen för förskolan säger:
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”
                                                                                                                        Lpfö 98/16

Under förskoletiden så utsätts barnen för återkommande infektioner men när bör barnen vara hemma och när kan de vara i förskolan? Denna fråga brukar ge anledning till diskussioner mellan föräldrar och förskolepersonal. Det finns en efterfrågan på information om hur smitta kan begränsas och förebyggas i förskolan. 

Spridning av infektioner i småbarnsgrupper inom förskolan går inte helt att undvika. När det gäller vissa infektioner kan det barn som har infektionen ibland sakna sjukdomssymtom, eller endast ha så svaga tecken på sjukdom att varken föräldrar eller förskolepersonal misstänker att en infektion har startat. Trots avsaknaden av symtom kan smittan (virus, bakterier eller parasiter) ändå föras vidare till andra personer i gruppen. Men om föräldrar och personal har kunskap om de vanliga infektionssjukdomarna i förskoleåldern och om hur de smittar, är det möjligt att hindra onödig smittspridning eller oro för smittspridning. 

Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan vid eller efter en infektion.
• Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
• Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.
• I vissa fall får återgång till förskolan bedömas i samråd med sjukvården.

Ju yngre barnet är, desto fler infektioner drabbas det av. Att små barn har fler infektioner än större barn beror bland annat på att deras immunförsvar ännu inte arbetat upp ett försvar mot våra vanligast förekommande virus.
Utevistelse kan ge flera positiva effekter på barns hälsa. Man kan bland annat anta att smittspridningen mellan barn i en grupp minskar när de är utomhus, eftersom barnen då inte är så tätt inpå varandra. Smittdoserna blir också mindre eftersom de då späds ut i den stora luftvolymen. Utevistelse är därför en friskfaktor.

Rutiner för en god handhygien
• Tvätta händerna efter toalettbesök, efter utevistelse och före maten. Använd då helst flytande tvål och pappershanddukar. Tvätta även händerna när du kommer hem.

I foldern- "Smitta i förskolan" som tagits fram av Socialstyrelsen finns riktlinjer och kunskap om många av de infektioner som barnen drabbas av i förskolan, det finns bra information på nätet om infektioner hos barnen:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide/ 

På förskolan följer vi de riktlinjer som arbetats fram av Socialstyrelsen och Vårdguiden.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens Smittskyddsenhet finner du på www.socialstyrelsen.se/smittskydd.

Sjukvårdsrådgivningen tillhandahåller faktagranskad information om sjukdomar; landstingens och regionernas gemensamma sjukvårdsupplysning. www.sjukvardsradgivningen.se